Regulamin i polityka prywatności

NOWY REGULAMIN DOTYCZĄCY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ W POLE ART STUDIO Z ZASTOSOWANIEM WYTYCZNYCH MINISTERSTWA DOTYCZĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID19

1.Na sali ćwiczeń może przebywać 14 osób

a) Do biureczka podchodzimy pojedynczo 🙂

b)Przed i po zajęciach dezynfekujemy lub myjemy ręce

c) w szatni mogą jednocześnie przebywać trzy osoby .W miarę możliwości przychodzimy przebrane na zajęcia i zostawiamy w szatni tylko buty ,po przebraniu wchodzimy na sale ćwiczeń i siadamy w zalecanych odległościach ;)aby dać szansę innym na przebranie .

2 Zajęcia  popołudniowe zaczynać się będą od 16:00, a kolejna grupa przychodzi na 16:55

3. Po skończonych zajęciach nie wychodzimy wszyscy na raz tylko trójkami

4.Przynosimy ze sobą ręczniki ,żeby położyć je na matach lub przynosimy  swoje maty

5.Rurki zawsze wycieramy po sobie 🙂 również w trakcie zajęć między  osobami ćwiczącymi

6. Nie przychodzimy chorzy na zajęcia ( katar , kaszel)

7.Płyny do dezynfekcji rąk są przy wyjściu z wind , przy toaletach oraz w Studio przy wejściu do szatni

8. Płyny do dezynfekcji rur będą stały w miejscach widocznych w pobliżu rur

9. Sala  będzie wietrzona i klimatyzowana zjonizowanym powietrzem

10.Po każdej grupie szatnia będzie dezynfekowana

11.Materace również będą dezynfekowane po każdych zajęciach

1. Zapisy
1.1. Z zajęć mogą korzystać wszyscy chętni zwani dalej Klientami, którzy wykupią karnet, lub wejście jednorazowe lub są posiadaczami kart partnerskich (po uiszczeniu opłaty kaucji )Decyzja uczestnictwa w zajęciach jest równoznaczna z przeczytaniem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania zasad zawartych w poniższym Regulaminem.

1.2. Klient zgłasza chęć uczestnictwa w zajęciach drogą mailową , telefonicznie lub poprzez stronę na FB(przy zapisie konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu).

1.3. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W celu stworzenia nowej grupy, musi się do niej zapisać minimalnie   10 osób, aby zajęcia się rozpoczęły.

1.4. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zapisów zostaje zamknięta.

1.5. W przypadku małej ilości Klientów Pole Art Studio ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku Pole Art Studio proponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez Klienta pieniądze za niewykorzystane zajęcia.

1.6. Płatność za uczestnictwo dokonywana jest przelewem w postaci przedpłaty lub gotówką w Pole Art Studio w terminie do siedmiu dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przypadku uiszczenia tylko zaliczki, pozostała część kwoty powinna być uiszczona najpóźniej w dniu pierwszych zajęć. W przypadku przedłużania karnetu wpłaty należy dokonać na tydzień przed końcem jego ważności

1.7. Po uiszczeniu opłaty, Klient dostanie karnet upoważniający go do uczestnictwa w opłaconych zajęciach.

1.8. Karnet wystawiany jest imiennie i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. W razie jego utraty duplikat wydawany jest za dodatkową opłatą.

1.9. Karnet jest usługą terminową z określonym terminem ważności, po upływie którego traci swoją ważność. W razie nieobecności na zajęciach w swojej  grupie można zajęcia odrobić w grupie o podobnym poziomie w innych godzinach, ale tylko w okresie ważności karnetu.  Nieobecności zgłaszamy dzień wcześniej w innym wypadku zajęcia w danym dniu przepadają Jeżeli klient przedłuża karnet na kolejny miesiąc bezpośrednio po ukończeniu poprzedniego  może odrobić zaległe  zgłoszone nieobecności  ze starego  karnetu ale tylko do końca ważności nowego karnetu do miesiąca wstecz.

1.10. Nieobecność lub zmianę należy zgłaszać co najmniej jeden dzień przed zajęciami.

1.11. W przypadku nieobecności Klienta na opłaconych przez niego zajęciach czy kursie, jak również rezygnacji z zajęć,  czy kursu w trakcie jego trwania  Pole Art Studio nie zwraca Klientowi wpłaconej kwoty

1.12. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo w zajęciach mają osoby z karnetem wykupionym na daną grupę.

1.13. W zajęciach mogą brać udział tylko i wyłącznie Klienci, którzy znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli którzy dokonali opłaty.

1.14. Klient przychodząc na zajęcia zobowiązany jest zgłosić się w Recepcji w celu weryfikacji płatności i okazania karnetu w celu odznaczenia daty zajęć.

1.15. Bez zgody właściciela Studia, w zajęciach nie mogą brać udziału osoby towarzyszące.

1.16. O wszelkich zmianach dotyczących płatności i/lub grafiku Klient zostanie poinformowany mailowo, lub ustnie podczas zajęć.

2. Cennik

2.1. Pole Art Studio zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o zmianie na stronie internetowej www.poleart.pl oraz na fan page Facebook.

2.2. Cennik udziału w zajęciach:

– Karnet 8 wejść do wykorzystania w ciągu miesiąca = 280 zł, płatne 7 dni przed rozpoczęciem kursu lub na 7 dni przed końcem ważności karnetu

– Karnet 4 wejść do wykorzystania w ciągu miesiąca = 180 zł, płatne 7 dni przed rozpoczęciem kursu lub na 7 dni przed końcem ważności karnetu

– Płatności dokonywane w dniu rozpoczęcia zajęć podrażają karnet o 20 zł.

– Zajęcia indywidualne = 170 zł  lub 220 zł za pełną godzinę (60 min).( nie honorujemy kart partnerskich)

– Wejście jednorazowe = 60 zł.

– Sesje zdjęciowe = ceny do indywidualnych negocjacji.

– Wieczory Panieńskie – do 6-u osób 500 zł , każda następna osoba dopłata 60 zł ( nie honorujemy kart partnerskich)

2.3. Użytkownicy kart partnerskich po wpłacie kaucji zwrotnej  w wysokości  120 zł

2.4. Dokonanie płatności jest deklaracją Klienta na niezmienianie jej w opłaconym okresie.

3. Bezpieczeństwo

3.1. Osoby biorące udział w zajęciach Pole Dance robią to na własną odpowiedzialność. Pole Art Studio nie ubezpiecza Klientów od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.

3.2. Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach.

3.3. Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na uprawianie Pole Dance (czyli tańca, fitness, ćwiczeń gimnastycznych) oraz osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

3.4. Pole Art Studio nie odpowiada za mienie Klientów podczas zajęć. Dopuszczalne i wskazane jest zabranie wartościowych przedmiotów ze sobą na salę.

3.5. Na pierwsze zajęcia Klient przychodzi w wygodnym, sportowym stroju. Po przejściu na kolejny poziom zaawansowania instruktor poinformuje o najbardziej odpowiednim ubiorze.

3.6. Przed wejściem na salę ćwiczeń obowiązkowa jest zmiana obuwia. Klient powinien mieć na sobie czyste, nieniszczące parkietu obuwie zmienne sportowe. Można również ćwiczyć w baletkach lub boso. Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.

3.7. W dniu zajęć nie należy smarować się balsamami, kremami itp. (zmniejsza to przyczepności do drążka oraz zwiększa ryzyko wypadku).

3.8. Podczas zajęć należy zdejmować biżuterię (zegarki, bransoletki, pierścionki, kolczyki) która może powodować uszkodzenia ciała oraz drążków.

3.9. Klient zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania instruktorowi każdą nietypową sytuację związaną ze sprzętem.

3.10. Drążków (rur do tańca) nie należy czyścić wodą ani alkoholem, czy też jakimkolwiek własnym środkiem. Należy do tego celu używać tylko i wyłącznie przeznaczonego do tego płynu wskazanego przez instruktora.

3.11. Zabronione jest samodzielne rozkręcanie, czy przykręcanie drążków bez zgody instruktora.

3.12. Zabronione jest przebywanie na sali bez wiedzy i/lub zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez Klienta do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi Klient.

3.13. Klient nie może sam wykonywać figur bez asekuracji instruktora, chyba że instruktor stwierdzi, że Klient może daną figurę wykonać samodzielnie.

3.14. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo do niewpuszczenia na salę osób spóźniających się.

3.15. Na salę nie można wnosić napojów w puszkach, kubkach plastikowych, napojów gorących oraz pożywienia.

3.16. Na sali obowiązuje zakaz żucia gumy (możliwość zadławienia).

3.17. Osoby przebywające na terenie Studia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż oraz zachowania czystości, poszanowania mienia oraz innych osób.

4. Przypadki niedopuszczenia do zajęć

4.1. Jeśli Klient spóźni się na zajęcia więcej niż 10 minut (zajęcia rozpoczynają się rozgrzewką, która jest najważniejszą częścią zajęć).

4.2. Jeśli zachowanie Klienta wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

4.3. Jeśli Klient żuje gumę lub spożywa cukierki.

4.4. Jeśli Klient nie zmienił obuwia.

4.5. Jeśli zachowanie Klienta zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych uczestników zajęć.

4.6. Jeśli ważność karnetu Klienta wygaśnie.

4.7. Jeśli zachowanie Klienta zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób jest niestosowne, niezgodne z Regulaminem zajęć.

4.8. Jeśli Klient wykazuje oznaki choroby

4.9W przypadku niedopuszczenia do zajęć z powodu wymienionych powyżej powodów, Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów za zajęcia.

5. Warunki ogólne

5.1. W zajęciach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie (niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców).

5.2. Na terenie Studia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.

5.3. Obowiązuje zakaz wchodzenia do Studia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

5.4. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Pole Art Studio ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego informowania Klientów.

5.5. W sytuacjach losowych Pole Art Studio ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Klientami. Jeśli Klient nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie zaliczona na poczet innych zajęć.

5.6. Pole Art Studio ma prawo do zmiany grafiku i/lub opłat za zajęcia i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 1 miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.poleart.pl.

5.7. Pole Art Studio może wykonywać zdjęcia i filmiki na potrzeby promocji i reklamy, po wcześniejszej akceptacji ze strony Klienta. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez Pole Art Studio.

5.8. Na terenie szkoły należy zachować czystość i kulturę osobistą.

5.9. Klient ponosi finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez niego podczas przebywania na terenie Studia.

5.10. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Pole Art Studio w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr.101 poz 926.

6. Odpowiedzialność

6.1. Instruktorzy nie posiadają wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klient powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do ćwiczeń.

6.2. Poprzez nabycie karnetu lub pojedynczej usługi Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu na korzystanie z wykupionych usług.

6.3. Poprzez zakupienie karnetu lub pojedynczej usługi Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu Pole Art Pole Art Studio i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

6.4. Naruszenie porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu jest podstawą do wykluczenia Klienta z Pole Art Pole Art Studio. W takiej sytuacji karnet traci ważność. Równowartość niewykorzystanego karnetu nie podlega zwrotowi.

Zasady Korzystania z kart MultiSport w Poleart Studio

Użytkownicy kart Multisport Plus i Multisport Premium, Multisport Student mogą uczęszczać na zajęcia Pole Dance w Poleart Studio bez dopłat
-Karty honorowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach przedpołudniowych do godziny 17-tej włącznie ( według istniejącego grafiku )
-W piątki i soboty karty honorowane są bez ograniczeń czasowych
-Użytkownicy Kart muszą przedstawić dokument tożsamości przed każdymi zajęciami .
-Rezerwacji miejsca w grupie dokonuje się poprzez wpłatę  kaucji zwrotnej w wysokości 120 zł na tydzień przed startem grupy Użytkownik wpłacając kaucję zobowiązuje się do wzięcia udziału  w zajęciach w grupie do której się zapisał  na poziom adekwatny do jego umiejętności. Następnie dokonuje wyboru karnetu multisport 4 lub 8 przez aplikacje fitssey ( czyli dokona deklaracji, że przez miesiąc będzie uczęszczał na 4 lub 8 zajęć pole dance w wybranej przez siebie grupie.)
-Kaucja przepada jeśli użytkownik nie weźmie udziału w zajęciach na które zgłosił rezerwację lub nie wykorzysta wybranego przez siebie karnetu w terminie. Kontynuacja zajęć będzie możliwa po uzupełnieniu kaucji.
-Kaucja może zostać przeniesiona po przejściu na  następny poziom nauczania
-Rezerwację miejsca w nowo powstającej grupie można odwołać najpóźniej cztery dni przed rozpoczęciem zajęć w innym wypadku kaucja przepada.
-W ramach karty multisport można uczestniczyć w zajęciach maksymalnie trzy razy w tygodniu i raz dziennie
-Nieobecności należy zgłaszać minimum na 24h przed zajęciami. Nie zgłoszenie nieobecności powoduje potrącenie z kaucji kwoty 60 zł . Aby kontynuować naukę należy kaucje uzupełnić do 120zł
-Zgłoszone nieobecności można  odrobić w grupie o podobnym poziomie w godzinach kiedy honorowana jest karta multisport oraz w terminie ważności aktualnego karnetu . W przypadku nie odrobienia zajęć w trakcie ważności karnetu z kaucji potrącana jest kwota w wysokości 60 zł. Chcąc kontynuować naukę kaucje należy dopełnić do 120 zł

-Przy zbyt niskiej frekwencji na zajęciach lekcja może się nie odbyć . Osoby, które byłyby zapisane na odwołanych zajęciach będą miały przedłużone karnety po uprzednim zgłoszeniu się do recepcji lub na maila: zapisy@poleart.pl
-Nie przedłużamy ważności karnetów z powodu choroby, kontuzji i innych przypadków losowych

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART FITFLEX

Karty są honorowane od poniedziałku do czwartku do godziny 17-tej włącznie a w weekendy bez ograniczeń. ( według istniejącego grafiku)
Do kart pobierana jest dopłata w wysokości 15 zł od jednego wejścia
Posiadacz karty deklaruje uczestnictwo w ośmiu kolejnych zajęciach . Jeśli z powodu choroby bądź wypadku losowego nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach musi je odrobić w wybranym przez siebie terminie i w okresie ważności karnetu w godzinach kiedy honorowane są karty FITFLEX
Posiadacz karty może skorzystać z niej dwa razy w tygodniu, chyba że odrabia zajęcia wówczas może to zdarzyć się częściej.
Rezerwacji miejsca w grupie dokonuje się poprzez wpłatę na konto dopłaty za zajęcia w wysokości 120 zł oraz kaucji zwrotnej w wysokości 100zł, na tydzień przed startem grupy lub tydzień przed upływem ważności karnetu
Rezerwację można odwołać na cztery dni przed startem grupy
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OK SYSTEM
1.OK. SYSTEM honorowany jest bez ograniczeń czasowych.
2. Do każdych zajęć wymagana jest dopłata w wysokości 15 zł chyba,że klient korzysta z innego systemu Ok do którego nie ma dopłat
3.Wymagana jest równiez kaucja zwrotna w wysokości 120zł
4. Zajęcia należy odrabiać w grupach o podobnym poziomie zaawansowania
5.Jeżeli nie wyrobi się 8 -u zdeklarowanych wejść- z kaucji będzie odciągana kwota w wysokości 60 zł za jedne zajęcia

OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) jest Pole Art Studio z siedzibą w Warszawie Al. KEN 36 lok 216 02-797 Warszawa reprezentowane przez Aleksandrę Sitek

2. Pole Art Studio pozyskuje informacje o Klientach w postaci a)imienia b) nazwiska c) num telefonu i  adresu email. Inne dane w postaci adresu, num NIP będą przetwarzane tylko na wyraźną prośbę w celu wystawienia faktury.

 Klient  dobrowolnie  podaje swoje dane  podczas zapisów osobiście w siedzibie Studia oraz poprzez email lub telefon.

3. Dobrowolnie podane informacje wykorzystywane są w celu prawidłowego  zapisu na zajęcia ,kontaktu z kursantem i informowaniu go o działaniach Studia. Brak zgody na udostępnienie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach.

4. Do  danych  pozostawionych przez Uczestników mają dostęp tylko osoby do tego upoważnione czyli instruktor i pracownik studia oraz w przypadku posiadaczy kart benefit i ok system firmy  je wydające. W przypadku wystawiania faktur dostęp do danych ma również firma księgowa. Dane nie będą przekazywane i udostępnione w innych krajach

5. Uczestnicy w każdej chwili mają możliwość dostępu do swoich danych, ich zmiany lub usunięcia kontaktując się pod adresem zapisy@poleart.pl

6. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, można kontaktować się mailowo pod adresem zapisy@serwer57470.lh.pl

7. Dane osobowe przechowywane są w okresie trwania uczestnictwa w zajęciach do czasu ustania przyczyny ich przechowywania lub wyrażenia chęci usunięcia ich przez Uczestnika.

8.Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 rw sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Naszą misją było stworzenie miejsca, w którym kobiety:

poczują się komfortowo, będą mogły wyrażać swoją kobiecość jednocześnie wzmacniając ciało

będą mogły poznać swoje ciało, nabrać pewności siebie i wyrazić swoją kobiecość w życiu codziennym

będą się inspirowały światowymi mistrzyniami w celu osiągnięcia swojego maksymalnego potencjału

będą po prostu celebrowały radość, jaką niosą zajęcia z Pole Dance fitness